Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška obce o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška obce o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

16.12.2003, Helena Vaníčková

Obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec č. 6/2003
o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
 
Zastupitelstvo obce Vojnův Městec vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 odst.3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1
1. Obec Vojnův Městec  zavádí a vybírá tento místní poplatek :

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad ve Vojnově Městci. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno.

ČÁST DRUHÁ
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Čl. 3
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 15 dnů uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem  § 5 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích ve znění pozdějších předpisů). Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku na tři měsíce činí 5 000 Kč.

Čl. 7
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný při provozu VHP na dobu 3 měsíců  do 1 měsíce po uvedení VHP do provozu.
2) Poplatek je splatný při provozu VHP na dobu 6 měsíců ve dvou stejných  splátkách splatných nejpozději poslední den prvního a čtvrtého měsíce po uvedení VHP do provozu.
3) Poplatek je splatný při provozu VHP na dobu l roku ve čtyřech stejných splátkách splatných nejpozději poslední den 1., 4., 7. a 10. měsíce po uvedení VHP do provozu.
4) Poplatek může být zaplacen jednorázově, kdykoliv v  průběhu trvání poplatkové povinnosti.

ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení

Čl. 8
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §37a citovaného zákona.

Čl. 9
1) Pokud poplatník nebo správce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně upozorněn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 10
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení

Čl. 11
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o poplatku za výherní hrací přístroj ze dne 19.3.1998.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. 12
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004. 


Ing. Josef Macek             Karel Malivánek
 starosta obce                  místostarosta

Vyvěšeno dne : 12.12.2003
Sňato dne :

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.