Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec č. 2/2005

Obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec č. 2/2005

26.1.2006, Helena Vaníčková

kterou se stanoví povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2005 ,
kterou se stanoví povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Vojnův Městec na svém zasedání dne 19.12.2005  vydalo podle § 10 písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcíc (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


ČÁST I
Úvodní ustanovení

Čl.  1
Předmět úpravy
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) usměrňuje činnosti k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku.
(2) Povinnost udržovat veřejný pořádek a plnit povinnosti k zajištění a udržování čistoty, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby, které se zdržují nebo podnikají na území obce.

ČÁST II
Veřejný pořádek

Čl. 2
Stanovení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci,  nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je:
a)  znečišťování veřejných prostranství a veřejně prospěšných zařízení
b) porušování nočního klidu v době od 23.00 do 6.00 hod
c) jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace
d) stání motorových vozidel na veřejném prostranství a obecních plochách, které by  bránilo průjezdu ostatních vozidel
e) pohyb a vstup se zvířaty


Čl. 3
Vymezení veřejných prostranství  a času pro konání činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
Veřejným prostranstvím pro účely této je náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné bez omezení, sloužící k obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru na území obce Vojnův Městec. V katastrálním území obce Vojnův Městec
je veřejné prostranství vymezeno čísly parcel dle příloha č. 1:


Čl. 4
Zákaz činností  na vymezeném  veřejném prostranství
1) Jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace je zakázáno na plochách  veřejné zeleně, hřišť a dále na chodnících, stezkách a pěšinách. 
2) Volný pohyb domácích zvířat  (drůbeže a pod) na plochách veřejného prostranství uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky není dovolen.

ČÁST III
Povinnosti k zajištění udržování čistoty, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti

Čl. 5
Udržování čistoty náměstí, ulic a jiných veřejných prostranství
1) Držitel nebo osoba, která doprovází zvíře, jsou povinni odstranit bez zbytečných průtahů exkrementy způsobené zvířetem na veřejném prostranství, jinak se dopouští přestupku dle ust. § 47 zákona o přestupcích

Ochrana veřejné zeleně
1) Veřejnou zeleň obce tvoří uliční zeleň, park a jiné plochy funkční a rekreační zeleně přístupné každému bez omezení.
2) Veřejnou zeleň je dovoleno užívat způsobem, který odpovídá charakteru a účelu k jakému je zeleň určena. Při jejím užívání nesmí docházet k jejímu poškozování, ničení a odcizování.
3) Na plochách veřejné zeleně je zejména zakázáno trhat květiny, trhat plody a olamovat (ořezávat) větve okrasných dřevin a stromů.
4) Na travnaté plochy není dovoleno umísťovat přípojná vozidla (např. karavany, přívěsné vozíky, maringotky) a připoutávat je ke stromům, které jsou součástí veřejné zeleně.
5) Na stromy a dřeviny je zakázáno připevňovat plakáty, různé značky a jiné předměty. Lze plakátovat na vyhrazené ploše připravené obcí.


Užívání zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti
1) Zařízením obce jsou předměty, které slouží potřebám veřejnosti. Zejména jsou jimi vybavena veřejná prostranství. Jedná se zejména o lavičky, odpadkové koše, zařízení dětského hřiště, přenosné nádoby na květiny a okrasné rostliny, sochařská díla, pomníky a památníky, pamětní desky, vývěsní skříňky, plakátovací plochy a příležitostní výzdobu obce a další zařízení, která jsou ve vlastnictví obce.
2) Výše uvedená zařízení není dovoleno znečišťovat, přemísťovat, odstraňovat a poškozovat. Není rovněž dovoleno užívat tato zařízení jinak, než způsobem obvyklým ( např. sedání na opěradlo lavičky).
3) Plakátování a zveřejňování různých informací je možno provádět ve vývěsních skříňkách a na plakátovací ploše v majetku obce.
4) Vylepování plakátů na budovách či jiných plochách v majetku obce (např. kontejnery na tříděný odpad, sloupy veřejného osvětlení apod.) není dovoleno. – viz výše
       
ČÁST IV
Závěrečná ustanovení

Čl. 8
Kontrola
Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněni členové rady obce Vojnův Městec a pověření pracovníci obecního úřadu ve Vojnově Městci.

Čl. 9
Sankce
Poručení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zvláštních předpisů1, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška obce Vojnův Městec č. 1/1997.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 5.1.2006.

Ing.Josef Macek                Karel Malivánek

     starosta                       místostarosta 


Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.12.2005

Sejmuto z  úřední desky dne:5.1.2006
 

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2005
14/24 –     ostatní plocha
15/1 –       ostatní plocha
64/12 –     ostatní plocha
409/18 –   ostatní plocha
566/20 –   orná půda
673 –        ostatní plocha
1546/21 – ostatní plocha
1546/38 – ostatní plocha
1547/8 –   ostatní plocha
1549/1 –   ostatní plocha
1550/1 –   ostatní plocha
1593 –      ostatní plocha
1594/2 –   ostatní plocha
1599/1 –   ostatní plocha
1616/2 –   ostatní plocha
 

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.