Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec č. 3/2005

26.1.2006, Helena Vaníčková

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Vojnova Městce č. 3/2005
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo Obce Vojnův Městec se na svém zasedání dne 19.12.2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2)  zák.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10, písm. c) a d) a § 84 odst. 2 písm. i)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Vymezení  pojmů

(1)V katastrálním území Vojnův Městec je veřejné prostranství vymezeno seznamem čísel parcel příloha č. 1:
(2)Volným pohybem psů  se rozumí pohyb psů, kteří nejsou vedeni na vodítku a dále pohyb psů bez přítomnosti vlastníka nebo průvodce.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů

(1)Na veřejném prostranství podle čl. 1, odst. 1) a vyznačeném v příloze č. 1 této vyhlášky:
a) je volný pohyb psů není dovolen,
b) pes musí být veden na vodítku, vybaven identifikační známkou a náhubkem, když to nebude nevhodné pro některé druhy psů,
c) osoba vlastníka nebo průvodce musí být schopna vedeného psa ovládnout.
(2)Se psy je není dovolen vstup na hřiště, dětské pískoviště a květinové výsadby v majetku obce: školní a dětské hřiště u mateřské školy, památník padlých dle přílohy č. 1.
(3)Se psy je není dovolen vstup do veřejných budov v majetku města: základní škola, budova obecního úřadu, budova mateřské školy, budova zdravotního střediska.

Čl. 3
Udržování čistoty

(1)Zanedbání povinnosti  úklidu exkrementů způsobených psem na  veřejném prostranství lze postihovat podle zvláštních předpisů .

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1)Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky je oprávněna rada obce Vojnův Městec a  pověřený pracovník obecního úřadu.
(2)Porušení vyhlášky  bude postihováno podle zvláštních předpisů , pokud nepůjde o jiný správní delikt  nebo trestný čin.

Čl. 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  5.1.2006.
 
Ing. Josef Macek    Karel Malivánek 
   starosta              místostarosta

Zveřejněno na úřední desce dne: 20.12.2005

Sejmuto z úřední desky dne: 5.1.2006


Příloha č. 1 k OZV č. 3/2005:

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 3/2005
14/24 –     ostatní plocha
15/1 –       ostatní plocha
64/12 –     ostatní plocha
409/18 –   ostatní plocha
566/20 –   orná půda
673 –        ostatní plocha
1546/21 – ostatní plocha
1546/38 – ostatní plocha
1547/8 –   ostatní plocha
1549/1 –   ostatní plocha
1550/1 –   ostatní plocha
1593 –      ostatní plocha
1594/2 –   ostatní plocha
1599/1 –   ostatní plocha
1616/2 –   ostatní plocha

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.