Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Vyhláška o čistotě a pořádku v obci

Vyhláška o čistotě a pořádku v obci

1.1.2002, Jiří Marek

Vyhláška

O čistotě a pořádku v obci Vojnův Městec

Část první

Základní ustanovení

Účelem této vyhlášky je stanovit základní pravidla ke zlepšení pořádku a čistoty na území obce Vojnův Městec a ochraně životního prostředí a veřejného pořádku v katastru obce.

Obecní zastupitelstvo obce Vojnův Městec na základě ustanovení § 36, odst. 1, písm. h, zákona č. 367/90Sb. o obcích schválilo dne 20.3.1997 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Č. 1 / 1997

Udržování čistoty veřejného prostranství v obci

Za veřejné prostranství se považují pozemky, které jsou ve správě OÚ Vojnův Městec a slouží veřejnému užívání podle odpovídajícího určení. Jsou to zejména silnice, ulice, cesty, parky, čekárny hromadné dopravy, chodníky a veřejná prostranství.

Udržování čistoty a pořádku v území obvodu obce Vojnův Městec je společnou záležitostí všech jeho obyvatel, návštěvníků, podniků, zařízení a institucí na území obce umístěných a nebo působících. Jejich povinností je dbát o zacházení čistoty a pořádku v obci, tak, aby nedocházelo k narušení či zhoršení životního prostředí obce a napomáhat ke zlepšení jejího vzhledu.

Ochrana veřejného prostranství

V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů, zlepšení životního prostředí a vzhledu obce je zakázáno znečisťovat veřejné prostranství, poškozovat veřejnou zeleň a veřejně prospěšná zařízení. Zejména je zakázáno:

a)      odkládat, ukládat či skladovat smetí, popel, papíry, obaly, zbytky jídla, ovoce i zeleniny, ponechávat na těchto prostranstvích popelnicové nádoby mimo vyhrazená či obvyklá místa ve dnech svozu

b)      mytí motorových vozidel na veřejných prostranstvích jakož i znečišťovat veřejné prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami

c)      volné pobíhání psů, drůbeže a jiného zvířectva po veřejných prostranstvích a jeho znečišťování

d)      poškozovat záhony, trávníky, stromy jakož i porážet stromy na veřejném prostranství

e)      poškozovat, znečišťovat, neoprávněně odstraňovat, zaměnit, pozměnit, zakrýt veřejné osvětlení, dopravní značky, výstražné tabule, vývěsky, zařízení čekárny, veřejná zařízení a budovy

f)        ukládat či skladovat sypké materiály, stavební hmoty či jiný materiál na veřejném prostranství bez zvláštního povolení

g)      poškozovat, znečišťovat či jinak pozměnit vzhled pomníků

h)      poškozovat, znečišťovat či jinak pozměnit vzhled zařízení telekomunikací

Majitelé nebo uživatelé domů a zahrad jsou povinní větve stromů a porosty prorůstající přes ploty upravit na hranici vlastního pozemku tak, aby nepřekážely chodcům a nebyly předmětem sousedských sporů. Majitelé nebo uživatelé domů jsou povinni udržovat své nemovitosti v řádném technickém stavu, aby neohrožovaly bezpečnost jiných vlastníků.

Porušení této povinnosti, není-li trestním činem je přestupkem podle ustanovení § 47, odst. 1, písm. g, zákona č. 200/90Sb. a může být za ně uložena pokuta do výše 3.000,- Kč.

Kdo porušení povinností, uvedených pod body a) a f) a nebo jiným způsobem znečistí  a nebo poškodí komunikaci tak, že způsobí závadu v její sjízdnosti nebo schůdnosti, dopustí se přestupku podle ustanovení § 23, odst. 1, písm. h, zákona č. 200/90Sb. a může mu být uložena pokuta do výše 5.000,- Kč.

Porušení povinnosti uvedené pod bodem e) je přestupkem podle ustanovení § 23, odst. 1, písm. a, zákona č. 200/90Sb. a může mu být uložena pokuta do 3.000,- Kč.

Kdo znečistí veřejné prostranství, veřejný objekt a nebo veřejně prospěšné zařízení, dopustí se přestupku podle ustanovení § 47, odst. 1, písm. d, zákona č. 200/90Sb. a může mu být uložena pokuta do výše 1.000,- Kč.

Ochrana čistoty vodních toků a nádrží

Je zakázáno vlévat či vypouštět do vodních toků, rybníků závadné látky, zejména chemikálie a oleje, pohonné hmoty, žíraviny a jiné tekutiny, které by mohly ohrožovat zdraví uživatelů vody, případně samotný vodní tok.

Zakazuje se do koryt vodních toků vhazovat smetí a odpad a jakékoli další předměty a skladovat na březích nebezpečné odpady.

Kdo porušením povinností uvedených v odstavci 1 a nebo jiným způsobem znečistí povrchovou nebo podzemní vodu v území obvodu obce Vojnův Městec dopouští se přestupku podle ustanovení § 34, odst. 1, písm. e, zákona č. 200/90Sb. a může mu být uložena pokuta do 5.000,- Kč.

Zvláštní užívání veřejného prostranství

Užívání veřejného prostranství k jiným účelům než ke kterým je určeno, zejména ke skladování nebo uložení sypkých materiálů, stavebních hmot, zařízení a strojů, výkopovým pracím, umístění lehkých přenosných staveb je možné jen na základě povolení OÚ (viz vyhláška o místních poplatcích).

Každý komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství je povinen:

a)      užívat veřejné prostranství v mezích povolení tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu

b)      zabránit podle možnosti poškození veřejného prostranství a jeho zařízení

c)      zabránit podle možnosti znečistění veřejného prostranství v okolí místa užívání, provést opatření k znečištění bezpečnosti uživatelů veřejného prostranství, zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody, vypínačům elektrické energie, zajisti bezpečnost zejména v nočních hodinách

d)      po skončení zvláštního užívání uvést veřejné prostranství do původního stavu na svůj náklad

Kdo užívá veřejného prostranství bez povolení OÚ, ke zvláštnímu užívání a neoprávněné veřejné prostranství zabere, dopustí se přestupku podle ustanovení § 47, odst. 1, písm. g, zákona č. 200/90Sb. a může mu být uložena pokuta do 3.000,- Kč.

Podmínky zvláštního užívání veřejného prostranství

Sypké materiály musí být skladovány na veřejném prostranství v připravených nebo skladovacích obalech a nebo ohrazeny, zakryty či jinak zajištěny tak, aby nedošlo k jejich roznášení větrem nebo vodou po okolí.

Stavební hmoty, stavební stroje a zařízení musí být na místo provádění stavby převezeny bezprostředně před započetím stavebních prací a uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu.

Stavebník je povinen při skončení stavebních prací neprodleně odklidit stavební hmoty, nářadí, stroje a zařízení a veřejné prostranství vyčistit a uvést do původního stavu.

Podmínky pro jízdu, stání a parkování vozidel

V území obvodu obce Vojnův Městec je zakázána jízda vozidel, která sama nebo svým nákladem znečisťují obec. Přepravu nákladů které mohou znečistit nebo ohrozit životní prostřední jakož i přepravu nákladů zdravotně závadných lze v území obvodu obce provést pouze v zakrytých nebo uzavřených vozech nebo nádobách.

Uživatel musí zabezpečit zejména přepravování sypkých hmot, sena, slámy, odpadků a fekálií jízdou tak, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování a opotřebování povrchu komunikací a prášení.

V území obvodu obce je zakázáno stání a parkování nákladních vozidel, autobusů a vozidel sloužících k výdělečné činnosti na komunikacích a prostranstvích zeleně po dobu delší než 1 den a podléhá poplatkové povinnosti (viz. vyhláška OÚ o poplatcích).

Čištění veřejných prostranství

Za čistotu a čištění veřejných prostranství odpovídá Obecní úřad a jím stanovené osoby.

Za čistotu a čištění chodníků odpovídá vlastník, správce či uživatel nemovitosti k chodníku přilehlé. Chodník je ta část komunikace, která slouží výhradně k chůzi a přiléhá k silnici nebo místní komunikaci, přičemž je od silnice oddělena obrubníkem nebo zeleným pásem. Čištěním chodníků se rozumí zametání a kropení, odstraňování bláta, odpadků a jiných nečistot v zimním období sněhu, a posyp chodníku při náledí.

Kdo zanedbá povinnosti úklidu chodníků dopouští se přestupku podle ustanovení § 47, odst. 1, písm. d, zákona č. 200/90Sb. a může mu být udělena pokuta do výše 1.000,- Kč.

Ukládání a odvoz odpadků

Vlastník, správce či uživatel nemovitosti je povinen ukládat domovní odpad do určených popelnicových nádob podle druhu odpadu.

Odvoz domovního odpadu zajišťuje firma ODAS, odvoz starých nebo nepotřebných věcí nebo jiného domovního odpadu je povine zajisti vlastník nemovitosti, ze které odpad pochází na vlastní náklad.

Je zakázáno vyvážet, ponechávat či skladovat odpad v k.ú. obce.

Kdo neoprávněně založí skládku, vyveze či ponechá odpad mimo nádoby pro domovní odpady se dopouští přestupku podle ustanovení § 47, odst. 1, písm. h, zákona č. 200/90Sb. a může mu být uložena pokuta až do výše 5.000,- Kč.

Ochrana životního prostředí

Každý je povinen jednat tak, aby druhého neobtěžoval nad obvyklou míru hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pevnými a tekutými odpady, pachy nebo jinak zhoršil, narušil či ohrozil životní prostředí obce.

Každý je povinen chovat se a jednat tak, aby nenarušil obecné zásady občanského soužití, neporušil noční klid, či nevzbudil veřejné pohoršení.

Nočním klidem se pro tyto účely této vyhlášky považuje doba od 22:00 hod. do 6:00 hod. V období nočního klidu je zakázáno zejména, provozování činností se kterými je spojen hluk (např. řezání na motorové pile, hoblovce, používání pneumatických nástrojů a podob).

Provozování společenských zábav v období nočního klidu je možné jen na základě povolení Obecního úřadu.

Kdo poruší noční klid dopouští se přestupku podle ustanovení § 47, odst. 1, písm. b, zákona č. 200/90Sb. a může mu být uložena pokuta do výše 1.000,- Kč.

Závěrečná ustanovení

Kdo neplněním povinností dle této vyhlášky zhorší životní prostředí v obci nebo stíží plnění úkolů státní správy dopouští se přestupku podle ustanovení § 45 a 46, zákona č. 200/90Sb. a může mu být uložena pokuta do výše 3.000,- Kč.

Právnické osobě a podnikateli, kteří nedodržují čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled či životní prostředí obce, může být podle ustanovení § 48, odst. 1, zákona č. 367/90Sb. uložena pokuta do výše 50.000,- Kč.

Právnické osobě a podnikateli, kteří znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí obce nebo odloží věci mimo vyhrazená místa může být podle ustanovení § 48, odst. 2, zákona č. 367/90Sb. uložena pokuta do výše 100.000,- Kč.

Právnické osobě a podnikateli, kteří při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto vyhlášku může být uložena podle ustanovení § 50, zákona č. 367/90Sb. pokuta do výše 100.000,- Kč.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.